دو زوج برای گذراندن شبی شاد و برگزاری جشن تولدی وارد ویلایی می شوند اما به محض ورود با نشانه ها و اتفاقاتی مواجه می شوند که بر روابطشان اثر گذاشته و آنها را به سمت حوادثی غیر منتظره پیش می برد