مونوپاد YUN TENG

این مزایده ها برای اشنایی شما با نحوه کارکرد سراتو، با اسپانسری سراتو برگزار خواهد شد و با شرکت در مزایده مبلغ مزایده بالا نخواهد رفت و با همان قیمت شروع به اخرین شرکت کننده پرداخت خواهد شد.